Verantwoording

Voor het behoud van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status vereist de belastingdienst transparantie door middel van het publiceren op de website van de onderhavige gegevens:

Bijgewerkt: 23 MEI 2023

De naam van de stichting is: Stichting Julia Kids Foundation

Het RSIN nummer is: 851212992

Bankrekening nummer: NL56RABO016.886.6250

Adres: p/a ‘s Gravelandseweg 86-55, 1217 EW Hilversum

Telefoonnummer: 06 52613490 (P.C. Andre de la Porte)

Bestuursleden:

P.C. André de la Porte, voorzitter

N.E. André de la Porte, secretaris

Beleidsplan:
Beleidsplan Stichting Julia Kids Foundation
Update 10 Mei 2021

1 Doelstelling van de Stichting

Het werven van fondsen voor geselecteerde goede doelen op het gebied van onderzoek naar en de verzorging en opleiding van kinderen met verminderde kansen, zoals straatkinderen en kinderen met een beperking.

2 Achtergrond van de stichting
2.1 Waarom Julia
De stichting Julia Kids Foundation is een initiatief van Pieter Andre de la Porte. De stichting is vernoemd naar Julia Andre de la Porte (1995). Julia heeft het syndroom van Down. Julia is een vrolijk en gezond meisje die veel gezelligheid, vriendschap en liefde verspreidt. Maar de maatschappij geeft ook veel aan haar zoals speciaal onderwijs en vervoersfaciliteiten. Al jaren is het de wens om namens Julia iets terug te geven aan kinderen die het minder hebben. Van november 2011 tot februari 2012 heeft haar zus Coco Engelse les gegeven in Ho Chi Minh City aan de 22 jongens van het Sunlight House weeshuis. Toen bleek dat het sponsorschap voor dit weeshuis op wankele voeten stond, heeft de familie van Julia besloten het sponsorschap over te nemen en de stichting Julia Kids Foundation op te richten.

Per 15-3-2015 is de Stichting Julia Kids Foundation tevens sponsor geworden van Thien Phuoc House for handicapped kids in Ho Chi Minh City. Dit huis is enkele jaren geleden opgericht door een non, zuster Kim Chi. In het Thien Phuoc House worden momenteel 68 gehandicapte kinderen verzorgd met allerlei aandoeningen die hen volledig beperken voor zelfredzaamheid. Van deze kinderen is de helft zeer zwaar gehandicapt. Elke dag worden de kinderen gewassen, krijgen zij te eten (de zwaarder gehandicapten kunnen dit niet zelf), en door middel van fysiotherapie bewogen. Er wordt aan de kinderen waar mogelijk les gegeven. Het huis leeft van donaties en vooral de geldelijke donaties zijn moeilijk voor hen. Wij hebben het huis meerdere keren bezocht en waren elke keer enorm, ongelooflijk en overweldigd onder de indruk van de inzet, liefde waar dit mee gebeurt. De verpleegsters en zuster Kim Chi werken 7 dagen per week, 12 uur per dag met de kinderen. Met een glimlach! In oktober 2015 hebben wij het huis bezocht met een paar artsen uit Nederland en zij waren zeer onder de indruk van de professionaliteit van de zorg en medische voorzieningen. Vanaf 15-3-2015 voor een periode van 5 jaar draagt de stichting $2500,- per jaar bij  aan de energie kosten. Per 1-3-2020 is besloten deze periode met 5 jaar te verlengen.

2.2 Toekomstvisie

De visie voor de toekomst is om het Sunlight House en Thien Phuoc te blijven steunen en levensvatbaar te houden.

3 Organisatie

3.1 Samenstelling Bestuur:
P.C. André de la Porte, (Pieter) voorzitter (2012 – )
Pieter is de vader van Julia. Na economie gestudeerd te hebben aan de Universiteit van Amsterdam (1984) heeft na een carrière in de IT branche in de VS zich toegelegd op het ondernemen in de zorgsector. Sinds 2003 is hij verbonden aan de Diagnostisch Centrum Groep en mede initiatiefnemer en eigenaar van het Centrum voor VerzuimDiagnostiek (www.verzuimdiagnostiek.nl) en het Psychiatrisch Expertise Centrum.
Als vader van kinderen, vooral als vader van Julia, vindt hij het belangrijk om iets te doen voor de kinderen van deze wereld. De stichting biedt een concreet vehikel om daadwerkelijk te helpen.

N.E. André de la Porte, (Neill) secretaris en penningmeester (2012 – )
Neill is de vader van 3 kinderen en broer van Pieter. Neill is advocaat en partner bij WLP-Law (hwww.wlp-law.com). Hij heeft rechten gestudeerd (Leiden) en heeft tevens een LLM degree van de universiteit van Texas en is lid van de Bar of New York State.
Ook voor Neill is de stichting een concreet vehikel om iets te delen.
3.2 Werkzaamheden van de Stichting:
• Werven en innen via sponsoracties van fondsen bij geselecteerde particulieren en/of bedrijven ten behoeve van het bereiken van het doel van de stichting.
• Selecteren van projecten die voldoen aan/passen bij de doelstelling. Als eerste project is het sponsoren van de exploitatie van het Sunlight House weeshuis voor jongens in Ho Chi Minh City per 1 januari 2012 aangegaan voor de periode van 5 jaar. Het tweede project is om het Thien Phuoc House for handicapped kids per 15-3-2015 voor $2500,- per jaar te sponsoren voor een periode van 5 jaar.
• Zorg dragen en op regelmatige wijze toezien of doen toezien op effectieve besteding van fondsen bij geselecteerde projecten.
• Beheren of doen beheren van financiën en administratie, het voldoen aan jaarlijkse juridische en fiscale verplichtingen.
• Het beheren van de website www.juliakidsfoundation.nl en sociale media.

3.3 Project 1: Sunlight House in Ho Chi Minh City

De bedrijfsvoering van Sunlight house in Ho Chi Minh City (Saigon) wordt gedaan door de stichting K.I.D.S. gevestigd Stadhouderslaan 7, 1405 GA Bussum.

De stichting Julia Kids Foundation heeft zich naar de K.I.D.S. stichting gecommitteerd de exploitatie van Sunlight House voor de periode van 5 jaar te sponsoren. Per 1 januari 2017 is voor een periode van nogmaals 5 jaar gecommitteerd.

De stichting K.I.D.S.  beheert tevens 4 andere weeshuizen in Ho Chi Minh City en ziet toe op de gezondheid, (medische) verzorging van de kinderen, hun opleiding en huisvesting.

Om een goede bedrijfsvoering in de weeshuizen zeker te stellen werkt de Stichting K.I.D.S.

Op haar beurt nauw samen met de lokale liefdadigheidsorganisatie WOCA (Womens Charity Association Ho Chi Minh City). De WOCA ziet ter plaatste op de exploitatie van de weeshuizen, de zorgvoor de kinderen en stuurt de medewerkers in de weeshuizen aan (in elk weeshuis werken 2-3 begeleiders, dat wil zeggen docenten en huishoudelijke staf). Hiertoe ontvangt de WOCA een management van 2% van de exploitatiekosten van de weeshuizen. Verder heeft de Stichting K.I.D.S. een contactpersoon in dienst om Engelse les te geven, de kinderen te begeleiden bij de overgang naar de maatschappij, de werkzaamheden van de WOCA en de stichting op dagelijkse basis te ondersteunen. Zij is de ogen en oren van de stichting. 

3.4 Project 2: Thien Phuoc House for Handicapped Kids.

Per 15-3-2015 is de Stichting Julia Kids Foundation sponsor geworden van Thien Phuoc House for handicapped kids in Ho Chi Minh City. Dit huis is enkele jaren geleden opgericht door een non, zuster Kim Chi. In het Thien Phuoc House worden momenteel 68 gehandicapte kinderen verzorgd met allerlei aandoeningen die hen volledig beperken voor zelfredzaamheid. Van deze kinderen zijn er 28 zeer zwaar gehandicapt. Elke dag worden de kinderen gewassen, krijgen zij te eten (de 28 kunnen dit niet zelf), en door middel van fysiotherapie bewogen. Er wordt aan de kinderen waar mogelijk les gegeven. Het huis leeft van donaties en vooral de geldelijke donaties zijn moeilijk voor hen. Wij hebben het huis 2 keer bezocht en waren enorm, ongelooflijk en overweldigd onder de indruk van de inzet, liefde waar dit mee gebeurt. Als eerste stap is besloten om vanaf 15-3-2015 voor een periode van 5 jaar $2500,- per jaar bij te dragen aan de energie kosten. Per 1-3-2020 is besloten deze periode met 5 jaar te verlengen.

Het huis staat onder toezicht van de katholieke kerk te HCMC.

4 Financiën

4.1 Werving van Fondsen
De stichting brengt de projecten en mogelijkheid om bij te dragen onder de aandacht bij particulieren en bedrijven via:
• persoonlijke benadering,
• het organiseren van bijeenkomsten en/of presentaties,
• middels website en/of sociale media.
Sponsoren worden gevraagd voor de periode van 5 jaar zich te committeren een vaste jaarlijkse bijdrage te doen.
De ANBI status is in 2012 aan de stichting toegekend.

Met bedrijven kan een sponsor/donateurs overeenkomst worden aangegaan bij voorkeur voor de periode van 5 jaar. Bedrijven krijgen het recht een link op hun website en digitale media te plaatsen, hun sponsorschap te vermelden in uitingen. Sponsoren worden op de website en andere uitingen van de stichting waar opportuun genoemd.

4.2 Beheer van het Vermogen van de stichting.

De penningmeester beheert de gelden van de stichting. De penningmeester legt in de bestuursvergadering verantwoording af.

4.3

De financiële administratie, verslaglegging en opmaak jaarrekening is uitbesteed aan Toppers Consultancy, gevestigd Wisseloordlaan 103, 1217 DL Hilversum.

4.4. Besteding van het vermogen van de Stichting

Het bestuur selecteert projecten die aan de doelstelling voldoen en publiceert deze van tijd tot tijd op de website van de stichting.

Voor het Sunlight House Project krijgt de stichting via de stichting K.I.D.S. direct inzicht in de begroting zoals opgesteld door de WOCA zodat precies bekend is hoe de ingezamelde gelden direct aan de kinderen besteed worden.

De doelstelling is om behalve de absoluut minimum noodzakelijke administratieve kosten alle gelden aan de gekozen doelen te besteden.

De exploitatie van Sunlight House vergt ongeveer $28.000,- per jaar.  Het budget wordt in overleg met de WOCA per jaar bij gesteld. De bijdrage aan Thien Puoc House bedraagt $2500,- per jaar.

4.5 Beloningsbeleid

Het beleid is om behalve de minimaal noodzakelijke kosten voor de bankrekening, website en eventuele wettelijke verplichtingen alle donaties ter beschikking te stellen aan de gekozen projecten.

Het bestuur heeft recht op een onkostenvergoeding doch ziet daarvan af. Alle kosten van  het bestuur zoals bezoek, tijdsinspanning en wat dies meer zij worden persoonlijk gedragen. Het bestuur ziet af van de onkostenvergoeding.

5 Doelstellingen 2022 – 2027

Uitbreiden van de sponsorstroom om de jaarlijkse financiering van de initiatieven te bestendigen.

Uiteraard heeft de wereldwijde Corona pandemie in 2020 en tot op heden (mei 2021) het onmogelijk gemaakt gedurende die tijd fysiek de shelters te bezoeken en donateurs in levende lijve te ontmoeten en enthousiasmeren. Ondanks deze uitdaging is het gelukt de verplichtingen jegens de shelters na te komen, iets waar wij de donateurs voor danken en overigens trots op zijn.

Voor begin 2023 staat een inspectiebezoek gepland.

In het tweede kwartaal van 2023 staan onderhoudswerkzaamheden aan dak en muren van Sunlight House in gepland.

November 2023 staat een ceremonie ingepland vanwege het 25 jarig bestaan van alle 5 de shelters waar Sunlight er 1 van is. Er zijn meer dan 340 kinderen in deze huizen veilig, gelukkig en gezond opgegroeid en hebben zo hun start in de maatschappij gekregen.

Opgemaakt Amsterdam,  23-05-2023

P.C. Andre de la Porte, voorzitter

N.E. Andre de la Porte, secretaris en penningmeester

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Juni 2012: Sponsordiner te restaurant Zout (kosten gesponsored door Zorginnovaties Nederland BV).

Juni 2012 – Dec 2012 ophalen donaties

Nov 2012 – Bezoek bestuur en enkele sponoren aan Sunlight House. Sunlight House op nieuw geschilderd in samenwerking met vrijwilligers

Jan 2013 – Nieuwjaarsborrel en vergadering donateurs. Verslag bestuur aan donateurs.

Jan 2013 – Dec 2013 inning donaties.

Dec 2013 – Finale bijdrage voor Sunlight House via Stichting K.I.D.S. overgemaakt.

Jan 2014 – Bezoek bestuur Sunlight House.  Onderzoek nieuw sponsor project Thien Phuoc foster home for disabled children. (www.thienphuoccharity.com)

Feb 2015 – Sponsorbijeenkomst. Verslag bestuur aan donateurs.

Mar 2015 – Bezoek bestuur Sunlight House. Bezoek bestuur aan Thien Phuoc House en overeenkomst met Thien Phuoc foster home for disabled children t.b.v. energie kosten a €2500,- per jaar te sponsoren.

Okt 2015 – Bezoek bestuur en sponsoren aan Sunlight en Thien Phuoc houses te Ho Chi Minh City.

Dec 2015 – Installatie nieuwe trap naar dakverdieping van Sunlight House, als extra betaald aan WOCA door de stichting.

Okt 2016 – Bezoek bestuur en sponsoren aan Sunlight en Thien Phuoc houses te Ho Chi Minh City.

Jan 2017 – Bezoek bestuur en sponsoren aan Sunlight en Thien Phuoc houses te Ho Chi Minh City.

Jun 2016 – Renovatie Dak Sunlight house. Renovatie keuken Sunlight House.

Nov 2017 – Bezoek bestuur en sponsoren aan Sunlight en Thien Phuoc houses te Ho Chi Minh City.

Mar 2018 – Indienen rioolvernieuwingsproject aanvraag Consular Club Ho Chi Minh City ism WOCA. Toegekend.

Mei 2018 – Bezoek bestuur en sponsoren aan Sunlight en Thien Phuoc houses te Ho Chi Minh City.

Jul 2018 – vernieuwing riool en terugbouwen badkamer uitgevoerd.

Okt 2018 – bezoek bestuur aan Sunlight. Aanwezigheid bij viering 20-jarig bestaan van Sunflower huis. In de 4 huizen die vanuit Nederland gefinancierd worden, waar Sunlight er een van is, zijn in 20 jaar meer dan 300 kinderen opgegroeid.

Mar 2018 – Sponsorbijeenkomst in Amsterdam voor Amerikaanse sponsoren en hun gasten.

Mar 2019 – Mei 2021 – Vanwege de Corona pandemie zijn er geen bijeenkomsten mogelijk geweest en had het bestuur geen mogelijkheid de huizen in Saigon te bezoeken. De donaties zijn wel succesvol geïnd, met dank aan de alle donateurs en aan de verplichtingen jegens de huizen is voldaan.

MAR 2022 – Sponsordiner Cambridge Boat Club 

Financiele Verantwoording:

Hieronder de financiele verantwoording 2013 – 2022 (jongste onderaan)

                                                                                                                                                                     

Financiele verantwoording 2013:

Julia Kids Foundation
Herengracht 419 C
1017 BP Amsterdam
Betreft:
Jaarrekening 2013
Plaats:
Hilversum, 17 februari 2014
Opdracht
Geachte heer Andre de la Porte,
Ingevolge uw opdracht tot verantwoording van de ontvangen en betaalde bedragen
over boekjaar 2013 doe ik u bijgaand mijn rapport toekomen.
Toppers Consultancy BV
M.M.H. Willard

Verantwoording 2013
Balans

Debet

Rabobank                                                                          €  370

Credit

Overige reservers                                                             € 370

Resultatenrekening

Ontvangen donaties                                                        € -9.550

Overgeboekt naar Stichting K.I.D.S. tbv Sunlight      €  8.750

Bankkosten                                                                       €     104

Kosten werving donaties                                                 €    283

Totaal Kosten                                                                   €   -413

Goedgekeurd d.d.  1-3-2014
P.C. Andre de la Porte
N.E. Andre de la Porte

                                                                                                                                                     

Financiele Verantwoording 2014:

Julia Kids Foundation
Herengracht 419 C
1017 BP Amsterdam
Betreft:
Jaarrekening 2014
Plaats: Hilversum, 17 maart 2015
Opdracht

Geachte heer Andre de la Porte
Ingevolge uw opdracht tot verantwoording van de ontvangen en betaalde bedragen
over boekjaar 2014 doe ik u bijgaand mijn rapport toekomen.

Toppers Consultancy BV
M.M.H. Willard

Verantwoording 2014

Balans:
 Debet                                                        Credit     
Rabobank                                                          €4.083
Nog over te boeken naar Stichting Kids                                                                         €3.500
Overige Reserves                                                                                                                     €583

Totaal                                                                  €4.083                                                      €4.083

Resultatenrekening:
Ontvangen Donaties                                                                                                         € 25.179
Overgeboekt naar Stichting K.I.D.S.                                                                             €-21.319
Nog over te boeken naar Stichting Kids                                                                        €-3.500
Bankkosten                                                                                                                         €    -148
Resulaat                                                                                                                                    € 212
Goedgekeurd 27-3-2015
P.C. Andre de la Porte, voorzitter
N.E. Andre de la Porte, secretaris

                                                                                                                                                                     

Financiele Verantwoording 2015:

Julia Kids Foundation

Herengracht 419 C

1017 BP Amsterdam

Betreft: Jaarrekening 2015

Plaats: Hilversum, 12 juni 2016

Opdracht

Geachte heer Andre de la Porte,

Ingevolge uw opdracht tot verantwoording van de ontvangen en betaalde bedragen over boekjaar 2015 doe ik u bijgaand mijn rapport toekomen.

Toppers Consultancy BV

M.M.H. Willard

Verantwoording 2015

Balans:

                                                                          Debet                                                          Credit   

Rabobank                                                        € 533                  Overige Reserves         € 533 

Totaal                                                                € 533                                                          € 533

Resultatenrekening:

Ontvangen Donaties                                                                                                    € 15.692

Overgeboekt naar Stichting K.I.D.S.                                                                       € -19.066

overgeboekt naar Stichting Kids 2014                                                                       € 3.500

Bankkosten                                                                                                                         € -176

Resulaat                                                                                                                                -€ 50

Goedgekeurd d.d. 11 juni 2016

P.C. Andre de la Porte

N.E. Andre de la Porte

                                                                                                                                                                     

Financiele Verantwoording 2016:

Julia Kids Foundation Herengracht 419 C 1017 BP Amsterdam

Betreft: Jaarrekening 2016

Plaats: Hilversum, 13 juni 2017

Opdracht:

Geachte heer Andre de la Porte Ingevolge uw opdracht tot verantwoording van de ontvangen en betaalde bedragen over boekjaar 2016 doe ik u bijgaand mijn rapport toekomen.

Toppers Consultancy BV

M.M.H. Willard

Verantwoording 2016

Verantwoording 2016    
     
Balans Debet Credit
Rabobank  € 4.549  
Overige Reserves    € 4.549
Totaal  € 4.549  € 4.549
     
Resultatenrekening    
Ontvangen Donaties  € 23.702  
Overgeboekt naar Stichting K.I.D.S.  € -16.280  
overgeboekt naar Le Thi Kim Chi  € -2.232  
overgeboekt naar W.O.C.A  € -1.041  
Bankkosten  € -134  
     
Resulaat € 4.015  
     
     
     
Goedgekeurd d.d. 15-6-2017  
     
P.C. Andre de la Porte    
     
N.E. Andre de la Porte    

———————————————————————————————————-

Financiele Verantwoording 2017:

Julia Kids Foundation
Herengracht 419 C
1017 BP Amsterdam

Betreft: Jaarrekening 2017
Plaats: Hilversum, 28 april 2018

Opdracht

Geachte heer Andre de la Porte

Ingevolge uw opdracht tot verantwoording van de ontvangen en betaalde bedragen
over boekjaar 2017 doe ik u bijgaand mijn rapport toekomen.
Toppers Consultancy BV
M.M.H. Willard

Verantwoording 2017
Balans                        Debet                    Credit
Rabobank                     4.249
Reserves                                          €          4.249

——————        —————
Totaal               €          4.249         €          4.249

Resultatenrekening
Ontvangen Donaties                                 €       23.257
Overgeboekt naar Stichting K.I.D.S.     €      -20.287
overgeboekt naar Le Thi Kim Chi          €        -2.238
overgeboekt naar W.O.C.A                      €           -838
Bankkosten                                                 €            -155
Domeinregistratie                                     €              -39

=======
Resulaat                                                        €        – 300

Goedgekeurd d.d. 11-5-2018
P.C. Andre de la Porte
N.E. Andre de la Porte


Financiele Verantwoording 2018

Julia Kids Foundation
Herengracht 419 C
1017 BP Amsterdam
Betreft: Jaarrekening 2018
Plaats: Hilversum, 22 mei 2019

Opdracht:
Geachte heer Andre de la Porte
Ingevolge uw opdracht tot verantwoording van de ontvangen en betaalde bedragen over boekjaar 2018 doe ik u bijgaand mijn rapport toekomen.
Toppers Consultancy BV
M.M.H. Willard

Verantwoording 2018

Balans                                        Debet                            Credit
Rabobank                               € 14.559
Reserves                                                                          € 1.951
Nog te betalen Donaties                                             € 12.608

———————————————-
Totaal                                     € 14.559                         € 14.559

=========================

Resultatenrekening
Ontvangen Donaties                                                  € 25.505
Overgeboekt naar Stichting K.I.D.S.                      € -24.604
overgeboekt naar Le Thi Kim Chi                            € -2.146
overgeboekt tbv reparatie sewage system                € -910
Bankkosten                                                                       € -138

————–
Resulaat                                                                          -€ 2.293

========

Goedgekeurd d.d. 14 juni 2018
P.C. Andre de la Porte
N.E. Andre de la Porte


Financiele verantwoording 2019

Julia Kids Foundation          
Herengracht 419 C          
1017 BP Amsterdam          
               
               
Betreft: Jaarrekening 2019          
Plaats: Hilversum, 18 mei 2020        
               
               
Opdracht              
               
Geachte heer Andre de la Porte          
Ingevolge uw opdracht tot verantwoording van de ontvangen en betaalde bedragen
over boekjaar 2019 doe ik u bijgaand mijn rapport toekomen.    

Balans                                                            Debet           Credit

Rabobank                                                 €    8.202

Spaarrekening                                        €            4

Reserves                                                                        €     8.206

                                                                  ———————————

Totaal                                                       €     8.206       €    8.206

                                                                 ===================

 

Resultatenrekening

Ontvangen donaties                                                              €   35.845

Overgeboekt Stichting K.I.D.S.                                            €  -25.787

Overgeboekt scholarship Nham Nguyen van Ta            €    -1.371

Overgeboekt tbv utility expenses Thien Phuoc House  €    -2.284

Bankkosten Rabobank                                                          €       -152

                                                                                               ——————

Resultaat                                                                                 €    6.251

                                                                                               ==========

 

Goedgekeurd d.d. 14-6-2020

P.C. André de la Porte, voorzitter

N.E. André de la Porte, secretaris


Verantwoording 2020
Balans Debet Credit
Rabobank €     2.523
Spaarrekening €              4
Reserves €       2.527
Totaal €     2.527 €       2.527
Resultatenrekening
Ontvangen Donaties €  17.955
Overgeboekt naar Stichting K.I.D.S. € -23.480
Internetkosten €          -35
Bankkosten €       -119
Resulaat-€ 5.679
Goedgekeurd d.d. 5-5-2021
P.C. Andre de la Porte, voorzitter
N.E. Andre de la Porte, secretaris

——————————————————————————————————————–

Jaarrekening 2022

Julia Kids Foundation

Herengracht 419 C

1017 BP Amsterdam

Betreft: Jaarrekening 2022

Plaats: Hilversum, 08 mei 2023

Opdracht

Geachte heer Andre de la Porte,

Ingevolge uw opdracht tot verantwoording van de ontvangen en betaalde bedragen over boekjaar 2021 doe ik u bijgaand mijn rapport toekomen.

M.M.H. Willard

Jaarrekening 2022

BalansDebetCredit
Rabobank€ 1.387
Nog te ontvangen donaties€ 8.250
Spaarrekening€        4
Nog te betalen donaties€ 6.503
Reserves€ 3.138
Totaal€ 9.641€ 9.641

Resultatenrekening

Resultatenrekening
Ontvangen donaties€   28.921
Overgeboekt naar Stichting K.I.D.S.€  -26.503
Bankkosten €       -119
Resultaat€     2.299

Goedgekeurd d.d. 23-5-2023

P.C. Andre de la Porte N.E. Andre de la Porte

Standaard formulier Publicatieplicht ANBI Algemeen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *